THERMAL REFLECTIVE CERAMIC COATING SYSTEM
THERMAL REFLECTIVE WATERPROOF COATING SYSTEM

เซรามิคโค๊ตติ๊ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Ceramic and Waterproof Coating

ฉนวนกันความร้อน Ceramic Coating เป็นวัสดุเคลือบผิวและสะท้อนความร้อนที่ผ่านการวิจัย และได้รับการตรวจสอบในเชิงวิศวกรรม ด้านการป้องกันความร้อนและประหยัดพลังงานจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และสถาบันการวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศแล้ว ว่าเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการป้องกันความร้อนและข่วยในการประหยัดพลังงานได้สูง ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารจึงสะดวกและปลอดภัยกว่าการใช้ฉนวนประเภทอื่น ๆ ซึ่งมักจะถูกออกแบบให้ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร จึงทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของการติดตั้งระบบฉนวนป้องกันความร้อนลดลง และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารในระยะยาวได้อีกด้วย ด้วยนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมต่อเนื่อง จึงทำให้ฉนวนกันความร้อน Ceramic Coating มีค่าการสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Reflectance) สูงถึง 96.4% (ตามมาตรฐาน JIS R3106 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลในการวัดค่า Solar Reflcetance) และมีค่าการยึดเกาะกับพื้นผิว (Surface Adhesion) ที่สูงถึง 35.0 กก./ตร.ซม.ตามมาตรฐาน ASTM C633 จึงสามารถสะท้อนความร้อนได้สูงและช่วยประหยัดพลังงานในการปรับอากาศได้โดยตรง